حقوق جزا و جرم شناسی / آدم ربایی چیست و مجازات آن چگونه است؟ 1401/02/21

ماده ۳۲ قانون اساسی بیان می کند هیچ شخصی را نمی توان بدون دلیل دستگیر کرد؛  مگر اینکه برای آن  جرمی در قانون  معین شده باشد بر اساس آنچه که در قانون بیان شده است میتوان افراد را مجرم محسوب کرد.

انتقال دادن چند نفر یا یک نفر به مکان دیگر بدون رضایت شخص را آدم ربایی گویند. آدم ربایی دارای عناصر قانونی و معنوی و مادی می باشد.

عنصر مادی: در عنصر مادی این جرم باید عمل ربودن انجام گیرد و به این معنا می باشد که شخصی را از مکانی به مکان دیگر با استفاده از زور یا تهدید و یا اینکه از طریق حیله،  انتقال می دهند. و این جابجایی بدون رضایت شخص میباشد. این اتفاق را عنصر مادی جرم میگویند‌.

عنصر معنوی: زمانی جرم آدم ربایی اتفاق می‌افتد کرد به اضافه عنصر مادی عنصر معنوی هم شامل آن شود. عنصر معنوی به این معنا می باشد که شخصی که طرف مقابل را می رباید باید قصد و نیت مجرمانه برای انجام دادن این عمل را داشته باشد.

اگر اینگونه نباشد جرم آدم‌ربایی اتفاق نیفتاده است. مانند اینکه شخصی ماشینی را سرقت می نماید که از قضا داخل آن کودکی خوابیده است .

عنصر قانونی: انجام دادن عملی و یا انجام ندادن عملی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم محسوب می گردد. عنصر قانونی آدم ربایی ماده ۶۲۱ تعزیرات می باشد.

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

در تبصره ماده ۶۲۱ مجازات شروع به آدم ربایی نیز تعیین شده بود که سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود ولی طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات شروع در تبصره نسخ شد و شروع طبق قواعد عام شروع یعنی ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

یعنی مجازات آن حبس درجه پنج یعنی دو تا پنج سال در صورتی که با قصد این کار را انجام داده باشد محکوم می شود و در صورتی که قصد مطالبه وجه و انتقام نداشته یا حیله و عنف هم نباشد.

به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش که عبارت است از:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه.

شرایطی که باعث تشدید مجازات آدم ربایی می گردد چیست

اگر سن شخصی که ربوده شده از ۱۵ سال کمتر باشد.

ربوده شدن شخص توسط وسایل نقلیه چه موتوری و چه غیر موتوری باشد.

آسیب زدن به فرد ربوده شده چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی.

اگر فرد ربوده شده دچار آسیب حیثیتی گردد که این موضوع در مورد زنان و کودکان ربوده شده می‌باشد و اگر غیر از این باشد باید توسط شخص ثابت گردد.