• مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی که تحت مراقبت ومواظبت دیگری هستند (مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر یا مجنون )

    جمعه 24 بهمن 1393 13:35
    دکتر حسنعلی درودیان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده : در مقدمه این مقاله ، نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می اوریم ، سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوط در بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم 0 پس از مقدمه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: