• اداره امور صغیر، مجنون و سفیه

  شنبه 28 فروردین 1395 09:28
  ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود. پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.پدر و جد پدری، به طور متساوی ولایت محجو…
 • مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

  دوشنبه 16 شهریور 1394 17:05
  سارا رضاپور چکیده: آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است .بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد…
 • مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی که تحت مراقبت ومواظبت دیگری هستند (مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر یا مجنون )

  جمعه 24 بهمن 1393 13:35
  دکتر حسنعلی درودیان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده : در مقدمه این مقاله ، نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می اوریم ، سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوط در بازگو می کنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم 0 پس از مقدمه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: