سوال

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند آیا اتهام آنها به هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می‌‌توان آنها را محاکمه و مجازات نمود؟

نظریه مشورتی

با توجه به ماده3 (2) از قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد. مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» چنانچه مرتکب در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین کشور محل وقوع جرم محاکمه و حکم صادره نیز در مورد وی اجراء شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می‌باشد مگر در مواردی که در قوانین موضوعه خلاف آن تصریح شده باشد.-------------------------------------------------- 1- ماده7 قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهدشد. 2- ماده 3 قانون مجازات اسلامی: قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 170