سوال

مطابق تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مدت بازداشت گذشته محکوم علیه باید از مدت حبس وی کسر شود، حال اگر محکوم علیه دارای چندین پرونده و با اتهامات مختلف باشد آیا می‌توان مدت بازداشت وی را از مدت حبس تعیین شده‌اش کسر نمود؟

نظریه مشورتی

با توجه به نص(1) تبصره ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، کسر کردن مدت بازداشت گذشته از مدت محکومیت حبس محکوم‌علیه در صورتی امکان‌پذیر است که بازداشت موردنظر به علت اتهام یا اتهامات مطروحه در یک پرونده باشد. امر مذکور در پرونده‌های متعددی که در یک دادگاه توأماً رسیدگی شود نیز مقدور است اما احتساب ایام بازداشت قبلی در پرونده‌های جداگانه‌ای که مورد احکام حبس جدا از هم واقع شود، با نص تبصره مزبور مغایرت دارد و لذا پاسخ استعلام منفی است.-------------------------------------------------- 1- تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهدشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۶ خرداد ۱۳۸۵
شماره نظریه: 171