سوال

در مواردی که شخص به پرداخت دیه محکوم شده و مبلغی از بابت دیه پرداخت گردیده است، پرداخت بقیه دیه چگونه است آیا به قیمت روز است یا باید با هم توافق نمایند یا ترتیب دیگر؟

نظریه مشورتی

رجوع به قیمت یا در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند در این صورت آنچه مورد توافق گرفته است در مقام اجراء وصول می‌شود و یا تعذر همه اعیان دیّات (تبصره ذیل ماده (1)297 قانون مجازات اسلامی) که در صورت اخیر باید قیمت یوم‌الاداء را بپردازد. این در صورتی است که دادگاه مبلغ معینی را در حکم ذکر نکرده باشد والا باید همان مبلغ پرداخت شود. بنابراین اگر آنچه بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیاء دم (یا مجنی‌علیه) و جانی قرار گرفته بوده و یا در حکم دادگاه ذکر شده بود همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختی محاسبه می‌گردد و بر همان اساس مابقی دیه پرداخت می‌شود، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ معینی ذکر نشده باشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد، باید قیمت سوقیه یوم‌الاداء پرداخت گردد.--------------------------------------------------1- تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی: قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۲۸ بهمن ۱۳۸۵
شماره نظریه: 206