سوال

آیا گذشت شاکی خصوصی در قتل عمدی موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابل استفاده برای معاون جرم نیز می‌باشد؟

نظریه مشورتی

مجازات موضوع ماده612 (1) قانون مجازات اسلامی ربطی به شاکی ندارد تا گذشت او در اسقاط یا تعیین میزان آن مؤثر باشد، بلکه از باب حفظ نظم و امنیت جامعه برقرار شده است و مجازات مقرر در تبصره (2) ذیل این ماده کیفر اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست بلکه مجازات معاونت در قتل عمد است بنابراین معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ذیل ماده208 (3) قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده612 همان قانون جنبه عمومی دارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 165