سوال

با توجه به اینکه تأثیر اقرار در اتخاذ تصمیم موکول به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه شرعی است و به علاوه باید نزد حاکم صورت گیرد، آیا دادسرا تکلیف دارد که به میزان معیّنه مذکور اقدام به اخذ اقرار از متهم نماید.

نظریه مشورتی

با توجه به مواد3(1) و 4(2) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های اصلاحی 28/7/1381 به ماده 3 و تبصره الحاقی به ماده4 قانون مذکور که وظیفه دادسرا را تحقیقات لازمه در مورد جرائم غیر از موارد تبصره‌های مزبور اعلام داشته و نظر به این که اقرار در دادسرا به میزان حد نصاب شرعی مؤثر در اخذ تصمیم قاضی محکمه نمی‌باشد و باید اقرار عندالحاکم به میزان معیّنه در قانون باشد (مثلاً اثبات قذف با دو بار اقرار و شُرب خَمر نیز با دوبار و قوادی با دوبار اقرار است) لذا تکلیفی در اخذ اقرار از متهم به میزان نصاب معّینه متوجه دادسرا نیست.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۸۴
شماره نظریه: 145