سوال

آیا جرم ارتکابی موضوع ماده525 قانون مجازات اسلامی و جرم جعل موضوع ماده533 همین قانون از یک نوع هستند یا مختلف می‌باشد درهرحال مجازات آن چگونه تعیین می‌گردد.

نظریه مشورتی

با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره608 (12) مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دی-وان‌عالی‌ک-شور ارتکاب جرم جع-ل موض-وع ماده525 (13) و ج-عل موضوع ماده533 (14) قانون مج-ازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه می‌باشند و باید براساس قسمت دوم ماده47 (15) قانون مجازات اسلامی مبادرت به تعیین مجازات شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 157