سوال

بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به ماده 296 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده213 (2) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رأی موردنظر است. علی‌الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) امکان‌پذیر است، در حالی که رأی نوشته را نمی‌توان تغییر داد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره نظریه: 222