سوال

م-قررات ماده 37 ق-انون م-بارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 در همین خصوص مغایر است آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر ماده37 قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟

نظریه مشورتی

ماده (1)27 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 17/8/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان با تصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست، بنابراین مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند مؤخرالتصویب باشد نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص نظام باشد در نتیجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده 37 قانون فوق‌الذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در این خصوص مقررات ماده (2)33 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رعایت نمی‌شود. اضافه می‌نماید قاضی مکلف است که در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به‌تشخیص و صلاحدید خود نمی‌تواند اقدامی برخلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور که در استعلام آمده، نمی‌تواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۸ دی ۱۳۸۵
شماره نظریه: 197