سوال

در صورتی که مقام قضائی وفق مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید و مستأجر مدعی رابطه استیجاری قبل از اجرای قانون سال 1376 باشد یا شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی

مقام قضای دستوردهنده تخلیه وفق مقررات ماده(3) 4 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه1376 باید مدارک مالک یا ذینفع را به دقّت بررسی نموده و در صورت نیاز، توضیحات لازم را از وی بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارک ارائه شده برای درخواست تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجراء نماید با این حال چنانچه شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین خود و متقاضی تخلیه داشته باشد. نظر به این که چنین شخصی مستأجر تلقی می‌شود حسب مقررات ماده(4) 5 قانون مذکور می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ بهمن ۱۳۸۴
شماره نظریه: 141