سوال

چنانچه شخصی در ازدحام به قتل برسد و یا جسد مقتولی پیدا شود ولی هویت قاتل معلوم بوده و یا ظن قوی بر توجه اتهام نسبت به شخص معینی باشد ولی قاتل یا آن شخص در دسترس نبوده و یا مجهول‌المکان باشد تکلیف بازپرس چیست؟

نظریه مشورتی

در مواردی مثل موضوع ماده(2) 255 قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است ولی مجهول‌المکان باشد و بزه هم از جرائم حق‌اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط مطبوعات احضار می‌شود. در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود، چون محاکمه غیابی در این موارد بلااشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست بلامانع است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۷ دی ۱۳۸۴
شماره نظریه: 128