سوال

در یک شرکت تعاونی عده‌ای از شرکاء استعفا داده ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده است آیا بعد از چند سال شرکاء مذکور حق دارند از طریق دادگاه سود خود را از شرکت مطالبه نمایند.

نظریه مشورتی

نظریه اداره حقوقی
با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 14/5/1371 ضرورتی به ثبت خروج بعضی از شرکاء از شرکت تعاونی نیست. شرکائی که از عضویت شرکت استعفاء کرده‌اند چنانچه پول سهام خود را دریافت کرده باشند سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد در غیر اینصورت با توجه به میزان سرمایه یا سهام استحقاق دریافت سود را دارند و صرف استعفا تأثیری در سقوط حق آنان ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 169