سوال

فرق بین مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 چیست؟ و آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر مقررات سابق را نسخ کرده است؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
اعمال ماده (1)184 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بر دادگاه معلوم گردد که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، دادگاه مکلف به اعمال ماده (2)47 قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر، اعمال ماده مرقوم در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم بازدارنده شده باشد و ماده مرقوم شامل موردی که بعد از محاکمه مرتکب جرم جدیدی شود نمی‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۸۵
شماره نظریه: 202