سوال

در یک شرکت با مسؤولیت محدود احد از شرکاء فوت نموده و 6 نفر ورثه بالوراثه مالک سهم‌الشرکه مورث خود هستند آیا با توجه به مواد 106 و 107 قانون تجارت، می‌توان در جلسات شرکت هر یک از ورثه را دارای یک رأی مستقل دانست؟

نظریه مشورتی

با توجه به مواد102 (21) و 103 (22) قانون تجارت و با در نظر گرفتن این امر که سهم‌الارث هر یک از ورثه و مجموع آن معادل رأی مورث است با انتقال قهری سهم‌الشرکه به ورثه همان وضعیت مورث در شرکت به ورثه منتقل خواهدشد و در حقیقت جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهندبود و در صورت تحقق قسمت اخیر ماده106 (23) قانون تجارت جملگی آنان هر تعداد که باشند یک نفر و یک شریک در مقابل شرکاء دیگر در شرکت خواهندبود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 161