سوال

آراء مربوط به تعزیرات حکومتی گاهی از دادگاههای انقلاب یا دادگاههای عمومی صادر می‌گردد و گاهی از سازمان تعزیرات حکومتی. در ارتباط با آراء مذکور و تجدیدنظرخواهی از آنها چگونه باید عمل شود، آیا احکام صادره قطعی است یا قابل‌‌تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی

مستنبط از تبصره1 (9) ماده4 قانون نحوه اعم-ال تعزیرات حک-ومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، این اس-ت که تش-ریفات آئین دادرس-ی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون، رعایت نمی‌شود نه اینکه احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلی تجدیدنظر نیست و احکام مورد
سؤال از جهت قطعیت یا عدم قطعیت در صورتی که از محاکم قضائی صادرشده باشد، تابع مقررات عمومی است و اگر از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، طبق مواد20 (10) و 21 (11) آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر است. اضافه می‌نماید قطع‌نظر از اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصراً برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائی لازم‌الاتباع نمی‌باشد، اصولاً دیوان مذکور قانوناً نمی‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه را که جنبه اداری ندارد، ابطال نماید.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 156