سوال

آیا دادستان و یا رئیس مجتمع چنانچه از دادسرا یا از بین قضات دادگاه باشد تحت نظر چه کسی از لحاظ قضائی و اداری انجام وظیفه می‌کند و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟

نظریه مشورتی

طبق بند الف ماده(18)3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا است و از لحاظ اداری برابر ماده12 (19) اصلاحی همان قانون زیرنظر رئیس دادگستری است، و در مورد مجتمع‌های قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهدبود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیرنظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری می‌باشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده‌اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 159