سوال

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان­پذیر میباشد؟

نظریه مشورتی

باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری م-صوب 1386 و اصلاح-ات بعدی و ب-اتوجه ب-ه ای-ن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می­باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می­باشد، بنابراین، بنظر می­رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۴ آبان ۱۳۹۳
شماره نظریه: 177