سوال

آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی

در بند(2) 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشکال است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۲ آبان ۱۳۸۴
شماره نظریه: 113