سوال

مطابق مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی با شرائط مقرر در قانون مشمول مرور زمان می‌شود آیا محکومیتهای مربوط به ردّ مال یا پرداخت خسارات ناشی از جرائم مذکور نیز مشمول مرور زمان خواهدبود یا خیر؟

نظریه مشورتی

آنچه مطابق مقررات (موضوع مواد173 (1) و 174 (2) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378) مشمول قاعده مرور زمان می‌گردد محکومیت به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده شامل حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیری است نه محکومیت به ردّ مال و پرداخت خسارت و چون مسؤولیت مرتکب جرم به ردّ عین مال ناشی از جرم یا پرداخت خسارات وارده تا زمان استرداد آن استمرار دارد بایستی عین آن و در غیراینصورت بدل آن به مثل یا قیمت تأدیه شود. بنابراین در صورت تقاضای محکوم‌له یا سازمان ذینفع با وجود سایر شرایط قانونی می‌توان ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در مورد محکوم‌علیه اعمال نمود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۸۵
شماره نظریه: 174