سوال

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست.
سوالات
1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟
2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟
3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟
4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

نظریه مشورتی

1- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده4 این قانون و عرف بین تجّار مشخص می­شوند.
2- ماده46 قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.
3- قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی­شود.
4- مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا­ن ­لم­یکن است.
)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴
شماره نظریه: 415