سوال

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و درخصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را برحسب مورد یا لغو م-ی‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کن-د بدون این-که وارد اص-ل و م-اه-یت دع-وی شود؟

نظریه مشورتی

در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ماده (1)417 قانون آئین‌دادرسی دادگاهه-ای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه باید اولاً احراز کند که معترض ثال-ث در دعوی منت-هی به صدور حکم، به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخ-الت نداشته به حقوق وی خللی وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوی دارد، حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حک-م را که ب-ه زیان ش-خص ثالث صادر شده ف-سخ می‌نماید و چنانچه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی را فسخ می‌کند.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۸ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 187