سوال

در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام‌خواهی، آیا محکوم‌علیه می‌تواند هم زمان هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام‌خواهی؟

نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 367 (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 آراء دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد منحصراً در موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 367 قابل فرجام‌خواهی است بنابراین آراء دادگاههای بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد، قابل فرجام‌خواهی نخواهدبود. به بیان دیگر چنانچه خوانده بدوی از رأی دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی کند، مادام که مرحله تجدیدنظرخواهی طی نشده و حکم مزبور قطعیت نیافته، فرجام‌خواهی خواهان بدوی قابل‌پذیرش نیست.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۱۱ شهریور ۱۳۸۶
شماره نظریه: 230