سوال

با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/1392 که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

نظریه مشورتی

میانجی­گری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه­های جایگزین حل اختلاف می­باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی­گری پیش­بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی­گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره نموده است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴
شماره نظریه: 409