سوال

منظور از عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف» خواهدشد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «تجدیدنظر خواهی متوقف» خواهدشد در ماده 259 (5) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، این است که جریان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناسی موقوف می‌شود به طوری که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسیدگی تجدیدنظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائی ادامه خواهدیافت.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۱۱ شهریور ۱۳۸۶
شماره نظریه: 232