سوال

آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

نظریه مشورتی

تعیین ه-یأت‌مدیره از صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین (2)119 و (3)124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیأت، رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان‌لم‌یکن است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۵ آذر ۱۳۸۵
شماره نظریه: 185