سوال

آی-ا ذکر ای-ن ماده در اس-اسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

نظریه مشورتی

تعیین هیئت مدیره از صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین(1) 119 و (2) 124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت، رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان‌لم یکن است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۱۹ دی ۱۳۸۴
شماره نظریه: 131