سوال

1‌- در مواردی که زوجه به موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر وی با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟ 2- آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟ 3- اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه مشورتی

1- چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ماده(1) 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است. 2- فرقی بین عقد منقطع یکساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده(2) 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. 3 - چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده(3) 1128 قانون مدنی برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. مستنداً به ماده(4) 647 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ اسفند ۱۳۸۴
شماره نظریه: 1431