سوال

با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟ ‏

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏
با توجه به صراحت ماده 20 (1) قانون اعسار و ماده 24 (2) قانون تشکیل ‏دادگاههای عمومی و انقلاب که جانشین مواد 39، 40 و 41 قانون آیین ‏دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی ‏قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی ‏کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و ‏در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی ‏به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهدبود.‏

روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ مرداد ۱۳۸۶
شماره نظریه: 219