سوال

دادستان استان و وظایف وی چگونه است؟ و آیا وظایف دادستان شهرستان فرق می‌کند یا خیر؟

نظریه مشورتی

در قوانین فعلی جایی برای دادستان استان یا وظایف او وجود ندارد و وظایف دادستان شهرستان همانست که در قوانین پیش‌بینی شده است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 163