سوال

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نظریه مشورتی

با توجه به تبصره 1(1) ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به‌حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبرّی است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود. بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق‌الذکر و با توجه به صراحت تبصره 3(2) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 که راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زیر 18 سال، و در این ماده صراحتاً اعلام شده است که پرونده مربوط به‌جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می‌شود و تصریحی به جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب می‌شوند نشده است. بنابراین جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق‌الاشعار پرونده آنها مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع می‌شود، در مورد جرائ-م ارتک-ابی توس-ط بالغ-ین زی-ر 18 سال، بای-د پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان، موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 (3)قانون یادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال می‌گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۴ آبان ۱۳۸۵
شماره نظریه: 180