سوال

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به‌مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود.

نظریه مشورتی

ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هر چند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۴ آبان ۱۳۸۵
شماره نظریه: 181