سوال

1- آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
2- آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه مشورتی

1- حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده 15 قانون­حمایت­خانواده مصوب 1/12/1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
2- بدیه-ی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴
شماره نظریه: 396