سوال

آیا کسانی که در مورد مقررات ماده62 قانون مجازات اسلامی اعاده حیثیت پیدا کرده‌اند، می‌‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

نظریه مشورتی

هرچند محکوم علیه موضوع استعلام، بلحاظ انقضاء مدتهای موضوع ماده62 (3) مکرر قانون مجازات اسلامی اعاده حیثیت پیدا کرده بوده و آثار محکومیت قبلی او منتفی شده است. معذلک چون در آزادی مشروط، مطلق ارتکاب جرم برای بار اول که محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد، موردنظر بوده و نوع جرم و سابقه در این مقطع، مطرح نیست. لذا شخص موضوع استعلام که سابقه ارتکاب جرم به مجازات حبس دارد از آزادی مشروط نمی‌تواند استفاده کنند.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۸۵
شماره نظریه: 149