سوال

رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حم-ایت خانواده 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی ج-رایم مندرج در ق-انون حمایت خان-واده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به م-یزان مج-ازات، ب-اید در دادگ-اه ج-زایی ع-مومی یا ش-ورای ح-ل‌اختلاف رسیدگی شوند؟

نظریه مشورتی

اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1391 وفق عم-ومات آیی-ن دادرس-ی کیف-ری و عل-ی­الاص-ول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می­شود، زیرا صلاحیت دادگاه خ-انواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد 18گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده می‌‌باشد.
ثانیاً - چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می‌‌باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1387، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق­الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
شماره نظریه: 302