سوال

در بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) جرم اقتصادی اطلاق نمی­شود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟
منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

نظریه مشورتی

1- اولاً: ماده استنادی در این بند «بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 است» زیرا ماده 46 قانون مذکور فاقد بند است.
ثانیاً: در ماده36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.
ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی‌رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ فقط تعیین‌کننده آثار جرم است.
2- منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود مگر در مورد بندهای الف - ب - پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 69