سوال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی

قانونگذار در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، هرنوع خرید و فروش و بهره­کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل .... را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می­گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
شماره نظریه: 308