سوال

دادگاه بدوی شخصی را به اتهام آدم­ربایی با لحاظ ماده­ی22 قانون مجازات سابق به2 سال حبس محکوم کرده درحالی که طبق ماده­ی621 قانون مجازات اسلامی سابق حداقل حبس 5 سال بوده است شاکی به رأی صادره اعتراض و پرونده درشعبه­ی تجدیدنظر مطرح رسیدگی است آیا دادگاه مذکورمی­تواند مقدارمجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی را تشدید نماید؟

نظریه مشورتی

با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین مجازات نموده، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید نماید. اما اگر مجازات معین شده در حکم دادگاه بدوی بدون وجود جهت قانونی، کمتر از حداقل باشد، درصورت اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم را تصح-یح و ت-ا حداقل اف-زایش ده-د که تع-یین ح-داقل مجازات در این ص-ورت تشدید مجازات به شمار نمی‌آید؛ بلکه همانگونه که در متن ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده از باب تصحیح حکم و تعیین مجازات قانونی صورت می‌گیرد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 71