سوال

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 56 در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشکی-ل سازمان بازرس-ی رأساً و از طریق دادس-تان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده727 قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟

نظریه مشورتی

اولاً بزه موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره 1 ماده 100 این قانون در این گونه جرائم شروع تعقی-ب منوط به شکایت شاک-ی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض
سؤال شاکی تلّقی نمی‌شود. ثانیاً فرض
سؤال از شمول بند 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی‌ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳
شماره نظریه: 82