سوال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 65