سوال

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 موضوعاً منصرف از داده‌های در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آنها تسرّی ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داده‌های یاد شده، با توجه به مواد 2 و 48 این قانون و نیز تبصره ماده 52 قانون مزبور می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص داده‌های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داده‌های ذخی-ره شده می‌باشد و لذا مقررات ماده 34 ق-انون ف-وق‌الذکر در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داده‌های مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسرّی ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 67