سوال

شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است، هر چند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 68