سوال

با توجه به ماده 614 قانون آئین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته «مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود» آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائی دارد یا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده 98 قانون تجارت نیز می‌شود.

نظریه مشورتی

نظریه اداره حقوقی
موضوع ماده98 (20) قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله نشر آگهی دعوت حضور درجلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقررات روز ابلاغ یا اقدام یا روزی که دادگاه انقضای مهلت را مقرر و تعیین می‌نماید مطرح نیست و استناد به مقررات مواعد در قانون آئین دادرسی در مورد مهلت مقرر در ماده98 قانون تجارت و شمول آن توجیهی ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 160