سوال

مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ای به ناحیه ران در 20 نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض
سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه‌ای به ناحیه ران در 20 نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه‌ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ج-راحت ناف-ذه را به وجود آورده باشد، چ-نانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۲
شماره نظریه: 36