سوال

منظور از سفته به تاریخ رؤیت (عندالمطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه سفته در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین 280 یا 274 قانون تجارت می‌باشد.

نظریه مشورتی

نظریه اداره حقوقی
در مورد سفته‌هائی که سررسید آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد (بدهکار) محقق می‌شود و در این صورت مهلت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می‌گردد.-------------------------------------------------- 1- ماده612 قانون مجازات اسلامی: هر کس مرتکب قتل‌عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام و بموجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. 2- تبصره ذیل ماده 612 قانون مجازات اسلامی: در مورد ماده 612 معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا 5 سال خواهدبود. 3- ماده 208 قانون مجازات اسلامی: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهدبود. تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال می‌باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی همدان)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: یکشنبه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 166