سوال

طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی... معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشن-اسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنه-ا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شم-ول مق-ررات اعس-ار است و ن-یازمند هیچ-گونه تشریفاتی نمی‌باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۲
شماره نظریه: 21