سوال

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه مشورتی

صرف­نظر از این که ماده 109 اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­خصوص منع شده باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳
شماره نظریه: 269