سوال

طبق ماده180 قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159 آن قانون از اجرای رأی قط-عی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه مشورتی

با توجه به اطلاق ماده 180 قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلی-ه آراء صادره اعم از اینکه از ه-یأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هی-أت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.
)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۳
شماره نظریه: 224