سوال

آیا مقررات ماده 258 قانون تجارت فقط شامل شرکتهای سهامی خاص یا کلیه شرکتهای تجاری مشمول آن می‌باشد.

نظریه مشورتی

نظریه اداره حقوقی
1- ماده258 016) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند1347 مربوط است به مقررات شرکتهای سهامی عام و خاص و با ماده258 (17) قانون تجارت مصوب13 اردیبهشت 1311 که مربوط به آثار قانونی پرداخت برات در سر وعده می‌باشد فرق می‌کند.2- ماده258 لایحه قانونی مذکور که مقررات جزائی را درخصوص رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیان می‌کند منحصراً مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزائی سایر شرکتها ندارد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 158